Võrumaa Metsaühistu ettepanek metsateatise riigilõivu kehtestamise osas

14.11.2023 osalesid Võrumaa Metsaühistu esimees Aigar Paas ja tegevjuht Erki Sok Tallinnas riigikogu rahanduskomisjoni ja keskkonnakomisjoni ühis-istungil, kus oli päevakorras riigilõivude muutmine. Lisaks oli kohal ja meie ühiseid seisukohti esitlemas ka Jaanus Aun Eesti Erametsaliit esindajana.

Võrumaa Metsaühistu esitas 30.10.2023 riigikogu rahanduskomisjonile ettepaneku

Teeme ettepaneku riigilõivuseaduse täiendamine paragrahviga § 135¹, mille kohaselt maksustatakse riigilõivuga metsateatise läbivaatamine, eelnõust välja võtta, kuna on nii otseselt, kui kaudselt vastuolus metsaseadusega ja metsanduses väljakujunenud põhimõtetega.

Meie põhjendused hästi lühidalt, mida saime koosolekul põhjendada:

  • Põhjendame seda arvamust metsaseaduse alusel, millega on pandud Riigi üheks ülesandeks metsaressursi arvestuse pidamine.
  • Erametsaomanik saab esitada metsateatise ainult siis, kui metsaregistris on olemas kehtivad metsainventeerimisandmed. Need andmed tekivad sinna juhul, kui metsaomanik on need tellinud ja nende eest ise tasunud. Kuna metsaregistris olevad andmed on maaomaniku poolt kinni makstud andmed, siis ei ole õiglane võtta tasu nende kasutamise eest ehk maksustada riigilõivuga metsateatise esitamist.
  • Kui metsaomanik esitab metsateatise kehtivate inventeerimisandmete alusel, siis see ei taga automaatselt raiet lubavat otsust. 
  • Eriti ülekohtune on riigilõivuga maksustada kaitsealadel metsateatiste esitamist, sest kaitsealadel on metsamajandamine niigi kitsendatud, eraldised ja nendel tehtavad raied pigem väiksed, mis omakorda tõstavad esitatavate metsateatiste arvu ja seega rahalist koormust metsaomanikule.
  • Metsakahjustuse puhul ei ole kohane metsateatise esitajalt riigilõivu küsida, kuna metsaomanik on metsakahjustuse puhul niigi juba kahjukannataja. Lisaks kogutakse nende teatistega teavet erinevate kahjustuste kohta. 

Täispikka ettepanekuga saad tutvuda siin.

Edasised arengud

Täna liiguvad arutelud selles suunas, et metsakahjustuste ja hooldusraiete metsateatisi ei maksustata riigilõivuga, kuid uuendusraiete puhul kehtestatakse riigilõiv. 

Esmane suurus oli eelnõus 15 € ühe teatise kohta. Pakutud on ka topelt määra ja ühe organisatsiooni poolt tehti ettepanek lausa 120 €.

Lisaks on tehtud ettepanek, et metsateatis kehtiks 2 aastat.